Kontakt : 704902002            Stodolní 740 / 15                    Ostrava, 70200               wellness.stodolni@email.cz